Komunikat

Podaje się do publicznej wiadomości, iż Fundacja – Instytut Edukacji Matematycznej »ARS MATHEMATICA« (zwana dalej Fundacją), nr KRS 0000207957, została postawiona w stan likwidacji zgodnie z Uchwałą Fundatorów z dnia 20 lipca 2017 r. Otwarcie likwidacji zostało potwierdzone dnia 12 października 2017 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (Sygnatura akt WA.XIII NS-REJ.KRS/62368/17/643). Likwidacja Fundacji zakończyła się w dniu 26 października 2018 r. Fundacja została wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego z dniem 7 lutego 2019 r. (Sygnatura akt WA.XIII NS-REJ.KRS/562/19/261). Postanowienie o wykreśleniu Fundacji uprawomocniło się w dniu 6 marca 2019 r.

FUNDACJA
Instytut Edukacji Matematycznej »ARS MATHEMATICA«
01-875 Warszawa ♦ ul. Zgrupowania AK „Żmija” 25/26
NIP 1181752476REGON 015738286 ♦ KRS 0000207957
Volkswagen Bank Polska SA 08 2130 0004 2001 0298 8368 0001